Què som?

La Xarxa Local de Consum (per acrònim, XLC) és una agrupació voluntària d'ens locals, sense personalitat jurídica pròpia, constituïda en l'actualitat per 312 serveis de defensa del consumidor de la província de Barcelona, que neix a proposta i amb el suport de la Diputació de Barcelona, amb la pretensió de:

  • cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries;
  • treballar de manera coordinada, compartir iniciatives, objectius i mitjans i evitar les duplicitats;
  • dinamitzar el consum en l'àmbit local;
  • donar valor afegit als actuals serveis municipals de defensa de les persones consumidores i usuàries.


La iniciativa sorgeix com un replantejament de la política de col·laboració de la Diputació de Barcelona amb els ens locals en matèria de consum, en el marc de la societat de la informació, de la globalització i de les noves tecnologies. Un context que demana noves formes de treballar sobre el territori i repensar la relació entre les administracions.