Reglament Xarxa Local de Consum

V Assemblea General de la Xarxa Local de Consum a L'Hospitalet (2011)
El 31 d’octubre de 2002 el Ple de la Diputació de Barcelona va acordar la constitució de la Xarxa Local de Consum, com a òrgan de participació dels ajuntaments per a dinamitzar i coordinar les polítiques de defensa de les persones consumidores i usuàries. Tres anys desprès, el Ple de la Corporació, en sessió de 28 de juliol de 2005, va aprovar el Reglament de la Xarxa Local de Consum que va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 24 de setembre de 2005.

L’Assemblea General de la Xarxa, de data 25 de febrer de 2011, va aprovar la proposta de full de ruta del procés de redefinició estratègica de la Xarxa Local de Consum elaborada per la Comissió Tècnica, que culminava el procés de redefinició estratègica iniciat en el 2010. La implementació d'aquestes accions va implicar la modificació del Reglament amb dues finalitats complementàries: millorar i agilitar el funcionament dels òrgans i preveure la possibilitat d'incorporar altres ens locals, més enllà dels municipis, alhora que es dotava reglamentàriament d'una secretaria tècnica.

Publicació de l'anunci al BOPB | Conveni marc d'adhesió