Què és una targeta revolving?

Les targetes de crèdit anomenades “revolving” son un producte financer, semblant a les targetes de crèdit tradicionals, però se'n diferencien d’aquestes en el mètode de pagament: aquestes targetes permeten el cobrament ajornat mitjançant una quota que pot ser un percentatge sobre els diners utilitzats o bé una quantitat fixa, a diferència de les de crèdit, que cobren en un sol pagament les quantitats degudes (generalment a final de mes).

Altre característica d’aquestes targetes és la possibilitat de que, a mesura que l’usuari va tornant el capital, en pugui tornar a disposar novament dels imports amortitzats. En el fons, estem davant d’una línia de crèdit preconcedit i permanent, amb el perill de que el deute, al que cal sumar els interessos, les comissions i altres despeses generades, vagi augmentant de manera indefinida.

Cal tenir en compte que si es tria una forma de pagament mitjançant petites quotes, la devolució del deute pot prolongar-se molt i fins i tot, si l'ús de la targeta supera un determinat import, la quota no arribarà per fer front als interessos mensuals generats i el deute augmentarà, en comptes de reduir-se, amb cada pagament.

La comoditat i les facilitats per obtenir una d’aquestes targetes i el fet que es tracti d’un crèdit que s’ha de demanar només una vegada són, per als usuaris, els principals avantatges

Com identificar una targeta revolving?

Una de les crítiques més habituals envers a aquest tipus de producte és que les targetes revolving no s'identifiquen formalment com a tal. En moltes ocasions, es poden confondre amb altres productes financers o amb targetes de fidelització, comercialitzades per un gran establiment o una marca, però gestionades per una entitat creditícia.

Quins són els riscos d’utilitzar una targeta revolving?

En general les targetes revolving faciliten l'adquisició de productes i serveis per als quals l’usuari no disposa de diners. Solen utilitzar-se per pagar viatges, compres extraordinàries i sobretot, per despeses inesperades, com una nevera que s’espatlla i cal substituir immediatament. En aquestes situacions, és important valorar els pros i els contres del seu ús, perquè encara que sembli que tenen avantatges, en el fons es tracta d’un préstec molt car.

Un dels problemes associats a les targetes de crèdit revolving és que el seu ús pot incentivar, més del que seria recomanable, la despesa. Aquestes targetes faciliten disposar d´uns diners que no tenim, un sistema que promou compres que incrementen l'endeutament i la compra compulsiva.

Consells i recomanacions

  • Sempre surt a compte practicar un consum responsable i informat, així evitarem situacions de sobreendeutament o desestabilització de l'economia familiar.
  • En cas d'haver de fer front a despeses imprevistes o extraordinàries, és convenient consultar i comparar tots els productes de crèdit existents al mercat i informar-se amb detall de les condicions de contractació, especialment quant a les comissions, despeses, tipus de interès i formes de pagament.
  • En sol·licitar una targeta de crèdit o qualsevol tipus de préstec, cal exigir que ens informin amb claredat sobre el valor de la TAE (Taxa Anual Equivalent), que inclou l'interès que ens cobren més les comissions i les despeses generades pel crèdit. Aquesta informació bàsica ens facilitarà la comparació amb altres productes. Cal tenir present que, en la majoria dels casos, un tipus d'interès mensual baix amaga una TAE elevada.
  • Com en qualsevol contracte, cal llegir bé totes les condicions abans de signar i conservar-ne còpia. Si no entenem alguna cosa, podem exigir que els ho expliquin. Si continuen les dubtes, és millor no contractar.
  • És recomanable guardar els tiquets de càrrec per evitar sorpreses. No oblideu comunicar a l'entitat qualsevol canvi o modificació a la vostra adreça, telèfon o correu electrònic perquè les comunicacions arribin puntualment.
  • En cas de pèrdua o sostracció de la targeta, és importantíssim notificar-ho el més aviat possible a l’entitat emissora. Cap entitat es fa càrrec de les pèrdues provocades per l'ús fraudulent fins a la notificació.
  • Un cop saldat el deute acumulat en una targeta revolving, algunes entitats cobren comissions si el client decideix mantenir la targeta inactiva. Per aquesta raó, un cop liquidat el préstec, és recomanable cancel·lar la targeta.
  • Qualsevol incompliment es pot denunciar davant dels Serveis Públics de Consum Locals.
1
Etiquetes:
Targetes revolving
1
Categories:
General