ADHESIO AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM. OBLIGACIO DE LA OMIC DE ACREDITAR VOLUNTAT DE SOTMETIMENT DE L'EMPRESA

Bona tarda,

Recentment he rebut dues resolucions de la JACC per les que s'arxiva la sol·licitud d'arbitratge pel motiu següent: No hi ha un conveni d'adhesio de l'empresa reclamada (fins aquí justificable), i perquè no aportem un conveni previ  (justificat documentalment) entre el reclamant i reclamat, on s'expressi la voluntad de sotmetre el cas particular a la Junta. No hi ha motivació legal - és dir, la resolució no aporta fonament legal-.

He intentat resoldre-ho pel meu compte i he deduït el següent:

Article 24.4. del Decret 231/2008 del Sistema arbitral de Consum: "En caso de que no conste la existencia de convenio arbitral en cualquiera de las formas señaladas en los apartados precedentes, la Junta Arbitral de Consumo, recibida una solicitud de arbitraje dará traslado al reclamado para su aceptación, conforme a lo previsto en el artículo 37.3, apartado b)."

Article 37.3,b: b) Si no consta la existencia de convenio arbitral previo o éste no es válido, en el plazo más breve posible se dará traslado de la solicitud de arbitraje al reclamado, dándole un plazo de quince días para la aceptación del arbitraje y de la mediación previa en los supuestos en que proceda, así como para, en su caso, contestar a la solicitud formulando las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presentar los documentos que estime pertinentes o proponer las pruebas de que intente valerse.

Transcurrido dicho plazo sin que conste la aceptación del arbitraje por el reclamado, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenará el archivo de la solicitud, notificándoselo a las partes.

La meva pregutna: Es possible, com estableixen les dues ressolucions que aporto, que arxivin el cas per aquest motiu (no aportar conveni)?

2º: Ha de ser la OMIC qui aporti aquest suposat acord?

3r: En tot cas, l'arxiu hauria de ser recurrible, i tampoc failiten aquest dret. Es correcte?

Si algú en treu l'entrellat us agrairé.

Gràcies

Oriol Contreras

Darrera resposta: Oriol Contreras de Lequerica 17/10/2019 - 12:02

2 comentaris

Santamaria, Oriol

Bon dia Oriol,

Coincideixo amb la conlusió a la que has arribat a través dels articles que cites del RD 231/2008, i afegeixo l'article 36:

Artículo 36 Recurso contra la admisión o inadmisión de la solicitud de arbitraje

1. La resolución del presidente de la Junta Arbitral de Consumo sobre la admisión o inadmisión de la solicitud de arbitraje en los supuestos previstos en el artículo 2, podrá ser recurrida ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de 15 días desde la notificación del acuerdo que se impugna.

2. El recurso se podrá interponer ante la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo o ante el presidente de la Junta Arbitral territorial que dictó la resolución recurrida, en cuyo caso se dará traslado del recurso, con su informe y copia completa y ordenada del expediente, a la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de quince días.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses desde que se interpuso. Transcurrido este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

4. La resolución de este recurso pone fin a la vías administrativa"

No obstant, si que et puc dir que diverses vegades des de la JAC Catalunya ens han traslladat la petició que no els hi enviem sol·licituds d'arbitratge si l'empresa no està adherida, a no ser que tinguem constància que aquesta està disposada a acceptar l'arbitratge. Ara bé, que aquesta petició es converteixi en una comunicació d'arxiu, i per tant en una inadmissió, doncs considero que no seria el procediment a seguir, i menys encara sol·licitar una justificació documental d'aquesta acceptació. Potser m'està passant alguna cosa per alt, però també em sorprèn molt.

Estic convençut que diverses persones de la JAC estaran disposades a parlar-ne (com és habitual) i trobar una solució, i en cas contrari sempre queda l'article 36.

Salutacions,

Oriol 

Contreras de Lequerica, Oriol

Bon dia,

Doncs moltes gràcies. Recullo la teva proposta i envio la consulta a la JACC. Ja us dic a veure què em contesten. Gracies